Výročie narodenia
BULÍK, Ján
 • BULÍK, Jánkrajanský pracovník, odbojár, právnik
 • 01. 01. 1897 Kovačica, Srbsko a Čierna Hora - 30. 01. 1942 Mauthausen, Rakúsko
 • Od mladosti sa zúčastňoval na národnom a politickom dianí. Po rozpade monarchie v roku 1918 pôsobil krátko vo funkcii podslúžneho v Kovačici, kde založil Slovenskú národnú radu banátskych Slovákov a stal sa poslancom vojvodinského snemu. Postupne sa stal jednou z vedúcich osobností slovenského krajanského hnutia v bývalej Juhoslávii.
ČIČMANEC, Ján
 • ČIČMANEC, Jánnárodný a kultúrny pracovník
 • 01. 01. 1841 Blatnica, okr. Martin - 02. 04. 1926 Lučenec
 • Dlhé roky pôsobil v evanjelickom cirkevnom zbore, prihlásil sa za člena MSS, člena Turčianskeho kasína, v ktorom 26 rokov vykonával funkciu pokadníka, za člena Spolku pre založenie interkonfesionálneho gymnázia s vyučovacou rečou slovenskou v Martine a v roku 1918 sa stal signatárom Martinskej deklarácie. Okrem toho sa podieľal na budovaní peňažných a priemyselných podnikov v Martine.
ČONKA, Pavol
 • ČONKA, Pavolhudobník
 • 25. 01. 1841 Stará Halič, okr. Lučenec - 28. 10. 1913 Martin
 • Zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré jeho súbor interpretoval. V roku 1889 celá Čonkova skupina koncertovala v národných krojoch na výstave slovenských výšiviek v Prahe. Bol veľmi dobrým huslistom a žiakom mikulášskeho cigánskeho virtuóza Jozefa Piťu.
ĎUROVČÍK, Štefan
 • ĎUROVČÍK, Štefanbibliograf a informatik
 • 13. 01. 1936 Palín, okr. Michalovce - 08. 10. 1986 Martin
 • Od roku 1959 pracoval v MS v Martine, kde viedol aj Bibliografický odbor, v roku 1968 ho vymenovali do funkcie vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Pracoval vo funkcii vedúceho výskumného pracovníka v Slovenskej národnej knižnici. Venoval sa otázkam súbežnej národnej bibliografie a jej automatizácie a elektronizácie integrovaného knižničného systému.
FÁBRY, Ján
 • FÁBRY, Jánlekár-gynekológ
 • 15. 01. 1899 Martin - 19. 07. 1979 Žilina
 • Pracoval vo viacerých lekárskych funkciách. Vo funkcii lekárskeho poradcu pôsobil pri zakladaní pôrodníckeho a gynekologického pavilónu a ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v martinskej nemocnici a sám riadil jeho výstavbu a zariaďovanie. Vyvíjal osvetovú prednáškovú činnosť. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a SNP. 
GÁLL, Ján
 • GÁLL, Jánlekár
 • 04. 01. 1919 Nižná, okr. Tvrdošín - 29. 05. 1998 Martin
 • V roku 1987 samostatne pracujúcim lekárom na Ortopedicko-traumatologickej klinike fakultnej nemocnice v Martine. Podstatnou mierou sa zaslúžil o rozvoj tohto oddelenia a odboru v Martine, zaviedol nové moderné metódy ortopedickej liečby, Už v začiatkoch v sťažených podmienkach vykonával aj ortopedické operácie a získal si povesť vynikajúceho diagnostika a operatéra.
GAŠPARÍKOVÁ, Želmíra
 • GAŠPARÍKOVÁ, Želmíraknihovníčka a jazykovedkyňa
 • 18. 01. 1901 Martin - 15. 12. 1968 Praha
 • Bola knihovníčkou Univerzitnej knižnice pridelenou do knižnice MS v Martine, kde položila základy odbornej katalogizácie knižných fondov. V roku 1937 prijala pozvanie za vedúcu prezidentskej knižnice T. G. Masaryka v Lánoch, v roku 1938 sa stala knihovníčkou Univerzitnej knižnice a po roku 1945 lektorkou slovenčiny na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
HALAJ, Ján
 • HALAJ, Jánpedagóg, zbormajster, ochranár prírody, publicista
 • 21. 01. 1914 Zolná, okr. Zvolen - 02. 12. 2005 Martin
 • Ako pedagóg pôsobil na viacerých ľudových, meštianských, stredných a aj vysokých školách. Od mladosti sa venoval hudbe, najmä dirigovaniu a komponovaniu, na školách, kde pôsobil zakladal a viedol žiacke spevokoly, v rokoch 1949 – 1981 bol zbormajstrom Robotníckeho speváckeho zboru vo Zvolene. Popri hudbe sa venoval ochrane prírody.
HORÁČEK, Jozef
 • HORÁČEK, Jozefochotnícky herec, remeselník
 • 30. 01. 1859 Martin - 15. 05. 1911 Martin
 • Zúčastňoval sa na kultúrno-spoločenskom dianí, venoval sa najmä ochotníckemu divadlu v Slovenskom spevokole, kde vytvoril okolo sedemdesiat postavičiek a postáv sluhov, učňov, nádenníkov, domovníkov či mládencov. Hodbnotili ho ako tvárneho a talentovaného figurkára. Jeho druhú lásku predstavoval Dobrovoľný hasičský zbor.
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár
 • HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozárredaktor, spisovateľ, literárny kritik, právnik, ideológ a organizátor národného hnutia
 • 16. 01. 1847 Hlboké, okr. Senica - 17. 08. 1916 Martin
 • Vedúca osobnosť a ideológ slovenskej politiky a jeden z hlavných predstaviteľov konzervatívneho martinského vedenia Slovenskej národnej strany. Stal sa významným reprezentantom modernej slovenskej poézie, prózy, literárnej kritiky a esejistiky a hlavným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu.
KOREŇ, Emil
 • KOREŇ, Emilorganizátor živnostníckeho hnutia, kultúrny a telovýchovný pracovník
 • 31. 01. 1884 Martin - 19. 11. 1929 Martin
 • Od mladosti pracoval v Slovenskom spevokole, kde sa uplatnil ako ochotnícky herec a v Dobrovoľnom hasičskom zbore, v ktorom vykonával funkciu odborného vodcu. Medzi prvými Slovákmi narukoval do československých légií. Zapojil sa do organizovania živnostníckeho hnutia. Voľný čas venoval telovýchove a športu.
KOŠINA, Jozef
 • KOŠINA, Jozeforganizátor živnostníckeho hnutia
 • 08. 01. 1872 Mošovce, okr. Turčianske Teplice - 02. 03. 1939 Martin
 • V roku 1919 stál pri zrode Slovenskej remeselníckej a obchodníckej jednoty, a dlhé roky vykonával funkciu predsedu jej miestneho odboru v Martine. Pracoval aj v správnej komisii Obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, vo výbore Okresného živnostenského spoločenstva, v Kuratóriu Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností a bol predsedom Krajčírskeho družstva s.r.o. v Martine.
načítať ďalšie...