Výročie narodenia
BENICKÝ, Akúcius
 • BENICKÝ, Akúcius(Beniczky, Ákos) župný úradník
 • 25. 08. 1862 Nimnica, okr. Púchov - 21. 05. 1914 Martin
 • V roku 1889 ho vymenovanli za praktikanta k podžupanskému úradu Turčianskej župy, v roku za župného podnotára a od roku 1895 pôsobil vo funkcii hlavného notára Turčianskej župy v Martine. Na tunajšej štátnej vyššej obchodnej škole prednášal obchodné a verejné právo.
BIČ, Oldřich
 • BIČ, Oldřichpedagóg
 • 06. 08. 1908 Daskabát, Česko - 13. 10. 1981 Martin
 • V rokoch 1955 – 1967 vykonával funkciu riaditeľa Obchodnej akadémie, ktorá sa medzi tým zmenila na Strednú ekonomickú školu. Podieľal sa na formovaní viacerých generácií ekonomických pracovníkov, organizoval záujmovú činnosť študentov, najmä šport, vybudoval moderné jazykové laboratórium, zabezpečil zriadenie elokovaných tried a nemalé úsilie venoval prestavbe a modernizácii školskej budovy.
BRTÁŇ, Ondrej
 • BRTÁŇ, Ondrejhostinský
 • 16. 08. 1865 Brezno - 23. 01. 1932 Martin
 • K niekoľkým martinským podnikom, v ktorých sa ešte pred rokom 1918 schádzala slovenská spoločnosť patril aj jeho hostinec známy prvotriednymi jedlami a nápojmi. Usadil sa tu koncom 19. storočia. V roku 1907 sa stal členom martinského Priemyselného spolku a neskôr sa venoval aj organizovaniu živnostníckeho hnutia a odborného spoločenstva svojej profesie.
CAMBEL, Samuel
 • CAMBEL, Samuel(Czambel) – jazykovedec
 • 24. 08. 1856 Slovenská Ľupča, okr. Banská Bystrica - 18. 12. 1909 Budapešť
 • Zaslúžil sa o presadzovanie martinského úzu spisovnej slovenčiny. Celý život pôsobil v Budapešti, najprv v prekladateľskom oddelení pri predsedníctve vlády a neskôr sa stal vedúcim prekladateľského oddelenia ministerstva vnútra, kde prekladal aj zbierku zákonov do slovenčiny. 
CINCÍK, Jozef
 • CINCÍK, Jozefhistorik umenia, výtvarný kritik, výtvarník
 • 03. 08. 1909 Clopodia, Rumunsko - 28. 01. 1992 Danville, PA, USA
 • Pracoval v MS, kde sa v roku 1934 stal stálym referentom a v roku 1940 tajomníkom Umeleckého odboru. Ilustroval a graficky upravoval matičné vydania, redigoval publikácie umeleckého odboru, navrhoval poštové známky a bankovky, organizoval archeologický výskum. V roku 1944 ho vymenovali za profesora dejín umenia na Slovenskej univerzite. Zaoberal sa teóriou a dejinami výtvarného umenia, vydal niekoľko samostatných publikácií.
DAXNER, Štefan
 • DAXNER, Štefannárodný a hospodársky pracovník
 • 08. 08. 1888 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 30. 07. 1931 Martin
 • Počas štúdia pracoval v slovenskom akademickom spolku Detvan. V októbri a novembri 1918 v Martine ako veliteľ organizoval národnú gardu, a potom ho pridelili k I. pluku slovenskej slobody do Prahy, kde pôsobil vo funkcii vojenského a politického radcu. Pracoval v Slovenskom spevokole. Propagoval rozvoj sokolského telocviku.
GALANDA, Ján
 • GALANDA, Jánorganizátor turistiky, fotografista, bankový úradník
 • 23. 08. 1904 Martin - 28. 02. 1960 Martin
 • Stál na čele Roľníckej vzájomnej pokladnice a potom pracoval ako úradník Štátnej sporiteľne v Martine. Všetok voľný čas venoval amatérskemu fotografovaniu, filmovaniu a najmä dobrovoľnej práci v oblasti turistiky, kde spolupracoval s J. Bojmírom aj pri vydávaní turistických sprievodcov po Turci.
GALANDA, Miloslav
 • GALANDA, Miloslavkultúrny pracovník
 • 22. 08. 1877 Martin - 24. 03. 1952 Martin
 • V roku 1922 sa stal účtovníkom MS, kde do roku 1939 viedol účty a mal na starosti členskú evidenciu a expedíciu. Napokon pracoval vo vydavateľstve Svet. Bol horlivým divadelníkom, v mladosti vytvoril na javisku Slovenského spevokolu niekoľko postáv a neskôr viac rokov pôsobil vo funkcii tajomníka Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. 
GALANDA, Samuel
 • GALANDA, Samuelštúrovec, notár
 • 15. 08. 1822 Martin - 21. 06. 1907 Martin
 • Národné zmýšľanie otvorene prejavoval i v revolučných rokoch 1848/49, v januári 1849 ho po príchode J. M. Hurbana a Ľ. Štúra do Martina zvolili do nového stoličného výboru a pre túto činnosť sa neskôr musel aj ukrývať. V roku 1862 presadil v predstavenstve mesta Martin prijatie MS. Bol zakladajúcim členom MS.
GERYK, Ľudovít
 • GERYK, Ľudovítosvetový a školský pracovník, zberateľ ľudových piesní
 • 05. 08. 1860 Trnava - 17. 10. 1950 Martin
 • Na svojich pôsobiskách pracoval ako nadšený národný buditeľ a osvetový pracovník. V Záriečí dirigoval spevokol a zbieral ľudové piesne, ktoré uverejnil v 2 zväzku zbierky Slovenské spevy (1890). Národopisné články uverejňoval v Národnom denníku a príležitostné básne pod pseudonymom Jaroslavín v Dennici.
HAĽAMOVÁ, Maša
 • HAĽAMOVÁ, Mašapoetka, spisovateľka, redaktorka
 • 28. 08. 1908 Blatnica, okr. Martin - 17. 07. 1995 Bratislava
 • Bola redaktorkou vo vydavateľstve Osveta v Martine a neskôr vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. V literárnej tvorbe nadviazala na tradície symbolizmu básnickej moderny, ktoré obohatila vlastným rukopisom, a stala sa významnou predstaviteľkou slovenskej medzivojnovej poézie. Intenzívne  sa venovala tvorbe literatúry pre deti a mládež. Za celoživotné dielo jej v roku 1983 udelili titul národnej umelkyne. 
HORVÁTH, Bohumil Jozef
 • HORVÁTH, Bohumil Jozefevanjelický farár
 • 11. 08. 1857 Martin - 05. 07. 1924 Turčianske Jaseno-Horné Jaseno, okr. Martin
 • Po vysvätení za evanjelického kňaza v roku 1880 sa stal kaplánom u svojho otca J. Horvátha v Martine a v roku 1888 ho zvolili za farára v Hornom Jasene. Počas štúdií v Bratislave pracoval v národnom študentskom spolku Tatran a na národnom a kultúrnom živote sa zúčastňoval i v Martine, kde pracoval najmä v Slovenskom spevokole. 
načítať ďalšie...