Výročie narodenia
BELLOVÁ, Mária
 • BELLOVÁ, Márialekárka
 • 10. 11. 1885 Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 20. 11. 1973 Príbovce, okr. Martin
 • Venovala sa najmä odboru detského  lekárstva. Podstatnou mierou sa zaslúžila o rozvoj liečebných metód boja proti detskej tuberkulóze, skúmala nové dietetické a hygienické metódy jej liečenia a aj možnosti využitia liečivých bylín pri liečení kožnej tuberkulózy.  Vyvíjala rozsiahlu osvetovú a prednáškoú činnosť, pôsobila v miestnych odboroch Živeny v Košiciach a v Poprade.
BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária
 • BOĎAYOVÁ (BOGYAYOVÁ), Mária(rod. Ivanková) ochotnícka herečka
 • 13. 11. 1853 Martin - 21. 04. 1942 Žilina
 • Patrila ku generácii prvých herečiek Slovenského spevokolu, v ktorom vystúpila v rokoch 1872 – 1880 v 11 predstaveniach. Dostávala významnejšie i hlavné úlohy. V roku 1872 vystúpila vo veselohre V. Podolského Kocúrkovský bál kde bol jej hereckým partnerom P. Országh Hviezdoslav.
BULLA, Eduard
 • BULLA, Eduardochotnícky herec, účastník odboja
 • 02. 11. 1919 Prievidza Nemecko
 • Bol členom hereckého súboru Slovenského spevokolu. Externe si zahral aj v prvých inscenáciách Slovenského komorného divadla. Pôsobil aj v reláciách matičného rozhlasového vysielania. Aktívne sa podieľal na prípravách SNP, pracoval v martinskom revolučnom ONV, neskôr v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici a napokon sa pridal k povstaleckej armáde.
ČERNIANSKA Cecília
 • ČERNIANSKA Cecíliaochotnícka herečka
 • 15. 11. 1867 Kremnica - 22. 04. 1905 Martin
 • V Martine sa zúčastňovala na národnom a spoločenskom živote, stala sa zakladajúcou členkou Živeny, členkou Clubu dobrej vôle (aj Cepami do vraha) a ako veľmi nadaná ochotnícka herečka a členka hereckého súboru Slovenského spevokolu vytvorila v rokoch 1896 – 1904 vyše dvadsať postáv. 
DOBRUCKÝ, Ján
 • DOBRUCKÝ, Jánnárodný pracovník, evanjelický farár
 • 01. 11. 1827 Holíč, okr. Skalica - 21. 01. 1890 Mošovce, okr Turčianske Teplice
 • V roku 1853 ho zvolili za farára v Mošovciach, kde pôsobil až do odchodu na dôchodok v roku 1889. Mal povesť vynikajúceho kazateľa, zaslúžil sa o prestavbu kostola s prístavbou veže. V cirkevnom zbore pôsobil v národnom duchu, v roku 1861 bol signatárom Memoranda národa slovenského a neskôr sa prihlásil za člena MS. Prispieval do slovenských novín i časopisov a tlačou vydal viaceré kázne. 
FERENČÍK, Ján
 • FERENČÍK, Jánprekladateľ
 • 01. 11. 1923 Socovce, okr. Martin - 19. 01. 1989 Bratislava
 • Patril medzi popredných predstaviteľov prvej filologicky kvalifikovanej generácie slovenských prekladateľov z ruštiny. Preložil diela temer všetkých významných autorov ruskej a sovietskej literatúry. Prekladateľskú prácu spájal s teoretickým uvažovaním a jeho preklady sa vyznačovali novým moderným prístupom, bol tvorcom koncepcie umeleckého prekladu.
HANES, Hugo
 • HANES, Hugoverejný činiteľ
 • 06. 11. 1886 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 18. 07. 1945 Martin
 • Pracoval v Národopisnom odbore MS, v Kokave nad Rimavicou sa stal predsedom miestneho odboru MS, predsedom dozornej rady Úverného družstva a vedúcim funkcionárom viacerých miestnych spolkov. Prispieval do cirkevnej tlače. 
JANČÁRIK, Eduard
 • JANČÁRIK, Eduardstaviteľ
 • 18. 11. 1873 Slušovice, okr. Zlín, Česko - 24. 05. 1938 Martin
 • Po vzniku Československej republiky sa zapojil do odborového hnutia slovenských staviteľov, v roku 1921 sa stal spoluzakladateľom a prvým pokladníkom Jednoty staviteľov pre Slovensko. Bol členom stavebnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorá mala veľký význam pre ďalší stavebný rozvoj Martina. 
JESENSKÁ, Anna
 • JESENSKÁ, Anna(rod. Bottová) osvetová a verejná pracovníčka
 • 10. 11. 1889 Revúca - 14. 01. 1961 Bratislava
 • Bola dcérou historika Júliusa Bottu a manželkou Janka Jesenského. Angažovala sa v ženskom hnutí, bola funkcionárkou Živeny a neskôr  Zväzu slovenských žien a v rokoch 1945 – 1946 poslankyňou Slovenskej národnej rady.
JESENSKÁ, Jela
 • JESENSKÁ, Jelašportovkyňa
 • 07. 11. 1942 Martin - 02. 11. 1970 Vysoké Tatry
 • Bola jedinou dcérou Fedora Jesenského ml. Pracovala v Slovenskej akadémii vied a neskôr sa stala jednou z prvých pracovníčok Výskumného výpočtového strediska Organizácie spojených národov v Bratislave. Redigovala ústavný časopis, preložila niekoľko základných odborných prác do slovenčiny a zúčastnila sa na budovaní tohto pracoviska a výchove výskumných pracovníkov. 
JESENSKÝ, Adolf
 • JESENSKÝ, Adolfosvetový pracovník, notár
 • 28. 11. 1901 Dražkovce, okr. Martin - 27. 12. 1988 Martin
 • Počas pôsobenia vo Veľkej sa s veľkou intenzitou venoval osvetovej a kultúrnej práci a podieľal sa na upevňovaní národného povedomia v regióne s veľkou nemeckou menšinou obyvateľstva. Bol spoluzakladateľom miestneho odboru MS v Poprade a vykonával funkciu jeho tajomníka, zúčastnil sa na založení miestnych odborov Živeny a ďalších.
KALIVODOVÁ, Emília
 • KALIVODOVÁ, Emília(predtým Krupcová, rod. Rolková) ochotnícka herečka
 • 01. 11. 1887 Martin - 10. 11. 1972 Stupava
 • Pôsobila v Martine, potom v Prahe, Bratislave a napokon žila v dome dôchodcov v Stupave. V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole v rokoch 1904 – 1919 vystúpila v 16 predstaveniach a viackrát aj s recitáciami na jeho besedách. 
načítať ďalšie...