Výročie narodenia
BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorka
 • BELÁNOVÁ-ROYOVÁ, Zorkakultúrna pracovníčka
 • 18. 07. 1920 Bratislava - 01. 01. 2004 Bratislava
 • Bola učiteľkou na viacerých miestach, od roku 1943 v Martine a od roku 1946 v Bratislave. Zúčastnila sa SNP, počas ktorého pracovala v redakcii Slobodného slovenského vysielača. Pôsobila v Živene, Zväze slovenských žien, v osvetovej komisii pri rade Ústredného národného výboru Bratislavy a  v komisii pre literatúru a mládež pri Pedagogickom ústave v Bratislave.
FERIENČÍK, Mikuláš Štefan
 • FERIENČÍK, Mikuláš Štefannovinár a spisovateľ
 • 30. 07. 1825 Zvolen - 03. 03. 1881 Martin
 • Už počas štúdia patril k najhorlivejším štúrovcom, založil a viedol študentský časopis Živuot, hrával divadlo, venoval sa literárnej práci a bol správcom Jednoty mládeže slovenskej. Literárnu a novinársku činnosť naplno rozvinul najmä po roku 1863, keď redigoval viaceré noviny. Písal spoločenské novely, romantické  poviedky, básne, ľudovýchovnú prózu i dramatické diela, ktoré s obľubou hrávali ochotnícke súbory v Martine a v Liptove. 
GALANDA, Igor
 • GALANDA, Igorrežisér, dramaturg
 • 05. 07. 1929 Martin - 04. 12. 1990 Martin
 • Od roku 1956 bol dramaturgom v martinskom Divadle SNP. Vyrastal v rodine so silnými divadelnými tradíciami. Sám začínal v ochotníckom divadle, pôsobil v Slovenskom spevokole a od roku 1945 sa venoval aj bábkovému divadlu. Vo funkcii dramaturga sa výrazne podieľal na formovaní a profilovaní martinského divadla.
GALANDA, Pavol
 • GALANDA, Pavoltypograf, osvetový pracovník
 • 06. 07. 1898 Stamford, CT, USA - 16. 04. 1990 Martin
 • Od roku 1940 pracoval v Neografii, kde bol zákazkárom, korektorom a začas vykonával aj funkciu správcu. Pôsobil v odborovom hnutí tlačiarov. Všetok voľný čas venoval športu a spolkovej práci, pracoval v Sokole, Klube československých turistov a patril k prvým organizátorom futbalu v Martine.
GALLOVÁ, Mária
 • GALLOVÁ, Mária(rod. Kautná) herečka
 • 06. 07. 1908 Martin - 15. 05. 1986 Martin
 • Ťažisko jej práce spočíva v Slovenskom spevokole, v ktorom v rokoch 1928 – 1951 vytvorila vyše 20 postáv, medzi ktorými boli aj titulné úlohy. K popredným osobnostiam tohto súboru patrila najmä v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Zaujala najmä realistickým podaním zložitých charakterových úloh, no uplatnila sa aj v komediálnych až satirických typoch.
GENDA, Ján
 • GENDA, Jánnárodný pracovník, richtár
 • 07. 07. 1816 Martin-Priekopa - 23. 04. 1860 Martin
 • Po vyučení sa usadil ako krajčírsky majster v Martine, kde sa priženil do rodiny Galandovcov. V roku 1846 podpísal osvedčenie Turčanov za slovenčinu, v rokoch 1847 – 1848 bol richtárom a počas revolučných udalostí rokov 1848/49 sa aj v jeho dome konali porady národovcov.
HALLA, Ján
 • HALLA, Jánhospodársky pracovník
 • 08. 07. 1855 Velká Bystřice, Česko - 25. 01. 1917 Martin
 • Od mladosti pracoval v nábytkárskom priemysle a vypracoval sa na uznávaného a známeho odborníka. Podieľal sa na vývoji a výrobe nových vzorov nábytku, ktorými zariaďovali mnohé slovenské podniky, v roku 1912 i novú budovu Tatrabanky v Martine. Bol i členom MSS.
HANTUCH, Ján
 • HANTUCH, Jánremeselník
 • 02. 07. 1888 Veľký Šariš, okr. Prešov - 22. 09. 1956 Martin
 • Od roku 1915 pôsobil vo výbore martinského Priemyselného spolku, od roku 1925 vo výbore Okresného živnostenského spoločenstva a bol aj členom obecného zastupiteľstva. Po roku 1919 sa zúčastnil na organizovaní stavovského hnutia remeselníkov, osobitne odborového hnutia stolárov.
HODŽA, Ján Miloslav
 • HODŽA, Ján Miloslavpublicista, osvetový pracovník, evanjelický farár a senior
 • 19. 07. 1856 Sučany, okr. Martin - 07. 05. 1941 Modra, okr. Pezinok
 • Nadviazal na dielo svojho otca a zaslúžil sa o to, že sučianska fara zostala významným centrom národného života v Turci. V roku 1893 založil Spolok evanjelickej mládeže sučianskej, snažil sa o udržanie slovenského charakteru ľudových kôl seniorátu a podieľal sa na agitácii za slovenských kandidátov v snemových voľbách. Venoval sa ovocinárstvu a včelárstvu a zaoberal sa i históriou Sučian.
HURBANOVÁ, Oľga
 • HURBANOVÁ, Oľga(rod. Boorová) verejná činiteľka, krajanská pracovníčka
 • 26. 07. 1897 Chicago, IL, USA - 25. 02. 1972 New York, NY, USA
 • Manželka Vladimíra L. Hurbana. Počas druhej svetovej vojny bola spoluorganizátorkou pomocných akcií pre českých a slovenských utečencov z území zabratých Nemcami, pre československých vojakov a ich rodiny v zahraničí a po vojne i v ČSR. Neskôr pôsobila ako spoluzakladateľka a organizátorka viacerých československých exilových organizácií.
IVANKOVÁ, Elena
 • IVANKOVÁ, Elena(rod. Kutlíková) spisovateľka
 • 18. 07. 1871 Trnava - 26. 10. 1941 Praha
 • Krátke poviedky, besednice a fejtóny, v ktorých spracovala historické námety, ženskú a sociálnu problematiku, uverejňovala v rokoch 1916 – 1918 vo viacerých periodikách, najmä v Národných novinách. Do slovenskej tlače prispievala aj glosami o vojnovej problematike, ženských otázkach a kultúrno-spoločenskom živote.
IZÁK, Ľudovít
 • IZÁK, Ľudovítnárodný pracovník, učiteľ
 • 28. 07. 1833 Háj, okr. Turčianske Teplice - 24. 01. 1929 Martin
 • Len 16-ročný sa zúčastnil slovenského povstania rokov 1848/49, kde osobne spoznal Ľ. Štúra. Vyvíjal intenzívnu národnobuditeľskú činnosť, vlastnými finančnými prostriedkami založil slovenskú školskú knižnicu, založil spevokol pre mládež, usporadúval slovenské majálesy, bol zakladajúcim členom a jednateľom Matice slovenskej, rozširoval slovenskú tlač a organizoval slovenské ochotnícke divadlo.
načítať ďalšie...