Výročie narodenia
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky herec
 • 04. 03. 1873 Martin - 25. 07. 1953 Martin
 • Venoval sa ochotníckemu divadlu a v Slovenskom spevokole vytvoril v rokoch 1897 – 1926 vyše 50 postáv. Bol hercom výrazného gesta a mimiky a svojou realistickou zobrazovacou metódou sa popri bežnom komediálnom repertoári najlepšie uplatňoval v hrách domácich autorov. 
BATEĽ, Július
 • BATEĽ, Júliuszberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg
 • 03. 03. 1897 Hontianske Moravce, okr. Krupina - 29. 11. 1967 Martin
 • V Martine bol organistom evanjelického cirkevného zboru, učiteľom hudobnej výchovy na ústave pre výchovu učiteliek domácich náuk a sociálnych pracovníčok aj hudobným redaktorom vo Vydavateľstve Osveta. Pracoval aj v Slovenskom spevokole, kde sa v rokoch 1922 – 1929 a 1941 – 1942 uplatnil vo funkcii zbormajstra. Publikoval články a štúdie o sakrálnej hymnológii na Slovensku.
BENCÚROVÁ, Petronila
 • BENCÚROVÁ, Petronila(rod. Didolićová) autorka spomienkových čŕt
 • 06. 03. 1880 Selce, Chorvátsko - 07. 08. 1971 Trnava
 • V roku 1904 sa vydala za M. Kukučína,  pôsobila s ním v Južnej Amerike a po roku 1922 v Chorvátsku a na Slovensku. Pomáhala manželovi pri výkone jeho povolania a vyvíjala aj charitatívnu činnosť. 
BODENEK, Ján
 • BODENEK, Jánspisovateľ
 • 06. 03. 1911 Vrútky, okr. Martin - 20. 11. 1985 Banská Bystrica
 • Patrí medzi čelných predstaviteľov slovenskej novodobej prózy. Do vedomia čitateľskej verejnosti vošiel ako autor dnes už klasického románu o láske materinskej i synovskej Ivkova biela mať (1938). Venoval sa aj prekladaniu z nemeckej literatúry. V roku 1985 mu udelili titul Zaslúžilý umelec.
BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera
 • BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Vieraprekladateľka a kultúrna pracovníčka
 • 08. 03. 1892 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 11. 03. 1962 Bratislava
 • Je autorkou prekladov šestnástich významných diel anglických a amerických autorov (J. Steinbeck, Ch. a E. Bronteové, Ch. Dickens a ďalší). Hrávala ochotnícke divadlo, v martinskom Slovenskom spevokole vytvorila niekoľko titulných postáv.
CHMEL, Ladislav
 • CHMEL, Ladislavlekár-dermatovenerológ, univerzitný profesor
 • 02. 03. 1915 Timişoara, Rumunsko - 30. 03. 1981 Bratislava
 • Publikoval vedecké práce a zúčastnil sa na rozvoji dermatovenerológie a mykopatológie. Výsledkom bolo množstvo vedeckých prác, z nich viaceré prioritné v medzinárodnom meradle. Jeho celoživotné dielo ocenili niekoľkými štátnymi vyznamenaniami a viaceré i zahraničné odborné lekárske spoločnosti mu udelili čestné členstvo.
DANEK, Vladimír
 • DANEK, Vladimírodbojár, žandár
 • 29. 03. 1918 Martin-Jahodníky - 16. 02. 1984 Martin
 • Koncom augusta 1944 bol organizátorom a veliteľom Národnej stráže v Martine, členom revolučného ONV, od septembra 1944 veliteľom partizánskeho oddielu 2. československej partizánskej brigády M. R. Štefánika. Po vojne a najmä po roku 1948 bol funkcionárom komunistickej strany, zúčastnil sa na budovaní nového bezpečnostného aparátu.
FÁBRY, Jozef
 • FÁBRY, Jozefobchodník, národný a hospodársky pracovník
 • 19. 03. 1858 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš - 07. 08. 1928 Martin
 • Zúčastnil sa na založení ďalších slovenských obchodných, finančných a priemyselných podnikov v Turci aj mimo neho, patril k spoluzakladateľom Tatrabanky, neskôr priemyselných podnikov v jej záujmovej sfére, k spoluzakladateľom martinského pivovaru a pracoval v nich v rôznych funkciách. Patril k popredným kultúrnym osobnostiam Martina, bol členom Slovenského spevokolu aj spoluzakladateľom MSS.
FRIMMELOVÁ, Božena
 • FRIMMELOVÁ, Božena(rod. Felcanová) odbojárka
 • 26. 03. 1913 Martin - 16. 01. 1985 Martin
 • Žila v hájovni Pod Stráňami pri Martine, ktorá bola od konca roku 1943 útočiskom najmä pre sovietskych vojnových zajatcov utekajúcich z nemeckých zajateckých a koncentračných táborov. Poskytovala im úkryt a ubytovanie, pomáhala pri organizovaní ich spojenia s domácim odbojom a prechodu do hôr k partizánom. 
FRLIČKA, Ján
 • FRLIČKA, Jánfilológ a redaktor
 • 09. 03. 1918 Kláštor pod Znievom, okr. Martin - 21. 02. 1968 Martin
 • Od roku 1942 bol referentom Jazykového odboru MS, neskôr sa stal jazykovým redaktorom a v roku 1952 redaktorom odbornej zdravotníckej literatúry Vydavateľstva Obzor v Martine. Okrem toho pracoval vo viacerých terminologických komisiách, v pravopisnej komisii pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.
GALANDA, Jozef
 • GALANDA, Jozefkrajanský pracovník
 • 28. 03. 1863 Martin - 14. 09. 1924 Martin
 • Patril k obľúbeným členom martinskej spoločnosti a od roku 1909 bol členom Priemyselného spolku. Počas pobytu v USA sa angažoval v krajanskom hnutí a začas vykonával funkciu podpredsedu Slovenskej evanjelickej jednoty.
GOLDPERGEROVÁ, Ema
 • GOLDPERGEROVÁ, Emaetnografka a múzejníčka
 • 05. 03. 1853 Ľuboreč, okr. Lučenec - 28. 10. 1917 Martin
 • Bola príslušníčkou úzkej vrstvy vzdelaných národovkýň a venovala sa najmä zberateľskej práci v oblasti etnografie. Zbierala ľudový odev, textil, výšivky. Bola funkcionárkou Živeny, ktorá ju v roku 1906 poverila opaterou svojich národopisných zbierok. Bola prvou kustódkou MSS.
načítať ďalšie...