AGIČ, Mikuláš
 • AGIČ, Mikuláš(pôvodne Nikolaj Agjić) – bibliofil, filológ, hotelier
 • 10. 02. 1881 Otočac, Chorvátsko - 07. 06. 1938 Martin
 • V rokoch 1923 – 1924 v Martine vybudoval hotel Slovan, ktorý sa stal významným kultúrnym a spoločenským centrom mesta. Bol známym podporovateľom literatúry a výtvarného umenia, zozbieral rozsiahlu knižnicu obsahujúcu okolo stotisíc zväzkov, ktorú neskôr prevzala MS. Venoval sa jazykovede. Bol aj mecénom chudobných študentov. 
AKIDOS, Ambróz
 • AKIDOS, Ambrózakademický maliar
 • 12. 10. 1894 Odessa, Ukrajina - 09. 11. 1960 Martin
 • V začiatkoch umeleckej tvorby obdivoval ruských realistov ale zoznámil sa aj s trendmi svetového umeleckého diania. Expresionizmus potom ovplyvnil jeho celú tvorbu. Inšpirovala ho hlavne príroda, maľoval krajinky, stavebné pamiatky a aj portréty.
ANDRÁŠIK Ján
 • ANDRÁŠIK Jánľudový básnik
 • 10. 06. 1909 Ősagárd, Maďarsko - 08. 10. 1999 Maňa, okr. Nové Zámky
 • V mladosti rozširoval medzi krajanmi v Maďarsku slovenskú literatúru. V roku 1926 začal písať slovenské umelecky nenáročné verše, ktoré v rokoch 1946 – 1948 publikoval v novinách. Vyjadroval v nich vzťah k materinskej reči, propagoval návrat Slovákov z Maďarska a spracoval aj politické témy.
ANTAL, Juraj
 • ANTAL, Jurajlekár-fyziológ, univerzitný profesor, akademik
 • 14. 06. 1912 Slovany, okr. Martin - 30. 11. 1996 Bratislava
 • Počas tridsaťročnej pedagogickej činnosti prispel k odbornej výchove množstva lekárov, farmaceutov, psychológov, telovýchovných lekárov a stredného zdravotného personálu a bol školiteľom viacerých vedeckých pracovníkov. Prispel aj k založeniu a organizácii fyziologických ústavov na nových lekárskych fakultách v Košiciach a v Martine. 
ANTAL, Juraj
 • ANTAL, Jurajfyzik
 • 15. 04. 1946 Bratislava - 17. 12. 2003 Bratislava
 • Bol autorom viacerých patentov a vynálezov z oblasti jemnej mechaniky, vákuovej fyziky a techniky, biomechaniky, bioinžinierstva a biokryptologického programového komplexu. V rokcoh 1995 – 2003 vydal šesť monografií z oblasti biokybenetiky. 
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky herec
 • 04. 03. 1873 Martin - 25. 07. 1953 Martin
 • Venoval sa ochotníckemu divadlu a v Slovenskom spevokole vytvoril v rokoch 1897 – 1926 vyše 50 postáv. Bol hercom výrazného gesta a mimiky a svojou realistickou zobrazovacou metódou sa popri bežnom komediálnom repertoári najlepšie uplatňoval v hrách domácich autorov. 
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky divadelník, typograf
 • 04. 04. 1900 Martin - 06. 06. 1975 Martin
 • V rokoch 1953 – 1964 bol členom činohry Divadla SNP a potom korektorom v Neografii v Martine. Od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko detských úloh a do roku 1951 aj 78 zväčša výrazných postáv. Vo vyššom veku sa odhodlal prijať angažmán martinského Divadla SNP, kde vytvoril ešte vyše troch desiatok postáv.
BALKO, Pavel
 • BALKO, Pavelnárodný pracovník
 • 16. 12. 1821 Šútovo, okr. Martin - 20. 04. 1893 Martin
 • V roku 1869 si vzal do prenájmu Turčianske kasíno v prvej budove MS. Finančne prispieval na národné ciele, predplácal slovenskú tlač, podporoval mládež a jeho meno je zapísané i medzi zakladajúcimi členmi slovenského evanjelického gymnázia v Martine.
BANÍK, Anton Augustín
 • BANÍK, Anton Augustínkultúrny historik, filológ, knihovník a archivár
 • 26. 02. 1900 Valaská, okr. Brezno - 29. 12. 1978 Martin
 • Od roku 1928 pracoval v knižnici a v archíve Krajinského úradu v Bratislave, neskôr v Spolku Svätého Vojtecha v Trnave a v roku 1938 nastúpil na miesto knihovníka do MS v Martine. Tu sa zaslúžil sa o navrátenie pôvodných zbierok MS z Maďarska a okrem Slovenskej národnej knižnice aj o budovanie Literárneho archívu a Literárneho múzea. 
BARČ-IVAN, Július
 • BARČ-IVAN, Júliusspisovateľ
 • 01. 05. 1909 Krompachy, okr. Spišská Nová Ves - 25. 12. 1953 Martin
 • Bol tajomníkom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Redigoval viaceré periodiká, v rokoch 1946 – 1948 bol štipendistom-spisovateľom MS a potom katalogizátorom jej knižnice. Je autorom mnohých próz a divadelných hier, ktoré nacvičovali ochotnícke i profesionálne súbory na celom Slovensku. Venoval sa aj publicistike. V rokoch 1941 – 1951 vykonával funkciu podpredsedu Slovenského spevokolu.
BATEĽ, Július
 • BATEĽ, Júliuszberateľ ľudových piesní, hymnológ, hudobný pedagóg
 • 03. 03. 1897 Hontianske Moravce, okr. Krupina - 29. 11. 1967 Martin
 • V Martine bol organistom evanjelického cirkevného zboru, učiteľom hudobnej výchovy na ústave pre výchovu učiteliek domácich náuk a sociálnych pracovníčok aj hudobným redaktorom vo Vydavateľstve Osveta. Pracoval aj v Slovenskom spevokole, kde sa v rokoch 1922 – 1929 a 1941 – 1942 uplatnil vo funkcii zbormajstra. Publikoval články a štúdie o sakrálnej hymnológii na Slovensku.
BAZOVSKÁ, Mária
 • BAZOVSKÁ, Mária(rod. Molnárová) poštová úradníčka
 • 29. 05. 1868 Suché Brezovo, okr. Veľký Krtíš - 24. 12. 1934 Martin
 • Venovala sa predovšetkým rodine a výchove detí, z ktorých sa Miloš Alexander stal jedným z najvýznamnejších slovenských moderných maliarov. Pracoval ako vedúca pošty.
načítať ďalšie...