O stránke

Webová stránka www.narodnycintorin.com je oficiálnou webovou stránkou Národného cintorína v Martine, národnej kultúrnej pamiatky. Stránku vytvorilo a spravuje Mesto Martin v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou a Maticou slovenskou.

Tieto stránky poskytujú informácie o významných osobnostiach, ktoré sú pochované na Národnom cintoríne a umelecko-historických, výtvarne riešených a ďalších hodnotných náhrobníkoch na Národnom cintoríne v Martine, ktoré tvoria pamiatkovú podstatu Národného cintorína. Zoznam hrobov významných osobností a významných náhrobníkov je vytvorený na základe Štatútu národnej kultúrnej pamiatky - Národného cintorína v Martine a tvorí jeho prílohu. Kritériami zaradenia do zoznamu objektov s pamiatkovou podstatou bol teda význam osobnosti pochovaného alebo umeleckohistorická či výtvarná hodnota náhrobníka.

Náhrobníky sú rozdelené do troch kategórií. Za umelecko-historické pokladáme najstaršie náhrobníky z dielní starých kamenárskych majstrov blízkeho či vzdialenejšieho okolia, neraz s výraznými sochárskymi prvkami alebo zaujímavými textami, a aj železné liatinové alebo kované kríže. Za výtvarne riešené náhrobníky pokladáme tie, autorstvo ktorých je známe a doložené. Okrem takýchto náhrobníkov však areál Národného cintorína dotvárajú viaceré náhrobníky, ktoré sme do predchádzajúcich kategórií zaradiť nemohli, no sú vyhotovené z kvalitného prírodného materiálu a prípadne majú monumentálnejšie rozmery. Tieto sme označili charakteristikou „hodnotné náhrobníky“.