Výročie úmrtia
BELIČKA, Ján
 • BELIČKA, Jánnárodný pracovník
 • 19. 02. 1826 Martin - 11. 03. 1901 Martin
 • Patril k národne zmýšľajúcim Martinčanom, v roku 1848 vstúpil do národnej gardy a neskôr bol dlhé roky členom mestského úradu (boženík). V tejto funkcii v roku 1861 podpísal pozvanie národovcov na národné zhromaždenie do Martina. Bol členom MS a viacerých ďalších inštitúcií.
BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Viera
 • BUKVOVÁ-DAXNEROVÁ, Vieraprekladateľka a kultúrna pracovníčka
 • 08. 03. 1892 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 11. 03. 1962 Bratislava
 • Je autorkou prekladov šestnástich významných diel anglických a amerických autorov (J. Steinbeck, Ch. a E. Bronteové, Ch. Dickens a ďalší). Hrávala ochotnícke divadlo, v martinskom Slovenskom spevokole vytvorila niekoľko titulných postáv.
CHLÁDECKÝ, František
 • CHLÁDECKÝ, Františekveterinár, odbojár
 • 17. 10. 1914 Žilina - 19. 03. 2006 Martin
 • V rokoch 1941 – 1945 absolvoval vojenskú službu, zúčastnil sa SNP a zúčastnil sa bojov na Horehroní, kde viedol frontovú veterinárnu ošetrovňu v Šumiaci, a napokon sa stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru, s ktorým sa pokračoval až do Prahy. Po vojne sa zaslúžil o diagnostiku a tlmenie nebezpečných nákaz zvierat.
CHMEL, Ladislav
 • CHMEL, Ladislavlekár-dermatovenerológ, univerzitný profesor
 • 02. 03. 1915 Timişoara, Rumunsko - 30. 03. 1981 Bratislava
 • Publikoval vedecké práce a zúčastnil sa na rozvoji dermatovenerológie a mykopatológie. Výsledkom bolo množstvo vedeckých prác, z nich viaceré prioritné v medzinárodnom meradle. Jeho celoživotné dielo ocenili niekoľkými štátnymi vyznamenaniami a viaceré i zahraničné odborné lekárske spoločnosti mu udelili čestné členstvo.
FERIENČÍK, Mikuláš Štefan
 • FERIENČÍK, Mikuláš Štefannovinár a spisovateľ
 • 30. 07. 1825 Zvolen - 03. 03. 1881 Martin
 • Už počas štúdia patril k najhorlivejším štúrovcom, založil a viedol študentský časopis Živuot, hrával divadlo, venoval sa literárnej práci a bol správcom Jednoty mládeže slovenskej. Literárnu a novinársku činnosť naplno rozvinul najmä po roku 1863, keď redigoval viaceré noviny. Písal spoločenské novely, romantické  poviedky, básne, ľudovýchovnú prózu i dramatické diela, ktoré s obľubou hrávali ochotnícke súbory v Martine a v Liptove. 
FRANCISCI, Ján
 • FRANCISCI, Ján(pseud. Rimavský) politik, spisovateľ, redaktor
 • 01. 06. 1822 Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota - 07. 03. 1905 Martin
 • V revolučných rokoch 1848/49 stál na čele hurbanovských vojsk. V období 1864 – 1865 vykonával funkciu hlavného župana Liptovskej župy a v roku 1872 sa vo funkcii predsedu a správcu KÚS presťahoval do Martina. Bol spoluzakladateľom Tatrína (1844), jedným z hlavných organizátorov mikulášskych Žiadostí slovenského národa (1848), v roku 1861 spoluorganizátorom a predsedom Memorandového zhromaždenia v Martine.
GALANDA, Miloslav
 • GALANDA, Miloslavkultúrny pracovník
 • 22. 08. 1877 Martin - 24. 03. 1952 Martin
 • V roku 1922 sa stal účtovníkom MS, kde do roku 1939 viedol účty a mal na starosti členskú evidenciu a expedíciu. Napokon pracoval vo vydavateľstve Svet. Bol horlivým divadelníkom, v mladosti vytvoril na javisku Slovenského spevokolu niekoľko postáv a neskôr viac rokov pôsobil vo funkcii tajomníka Ústredia slovenských ochotníckych divadiel. 
GRÉBERT, Arvéd
 • GRÉBERT, Arvédkrajanský pracovník, politik, novinár
 • 02. 10. 1915 Dolný Kubín - 27. 03. 2001 Ženeva, Švajčiarsko
 • Po vzniku Slovenskej republiky sa stal tajomníkom ministra zahraničných vecí a neskôr tlačovým atašé na slovenských vyslanectvách v Budapešti, Sofii, Ríme, Berlíne a v Berne. V roku 1948 emigroval do Argentíny, bol zástupcom generálneho tajomníka Slovenského oslobodzovacieho výboru.
HEČKO, František
 • HEČKO, Františekspisovateľ a redaktor
 • 10. 06. 1905 Suchá nad Parnou, okr. Trnava - 01. 03. 1960 Martin
 • Od roku 1953 sa venoval výlučne spisovateľskej práci, žil v Martine, v rokoch 1954 –1956 v Bratislave a potom opäť v Martine. Ťažisko jeho tvorby spočíva v próze, ktorou sa zaradil medzi popredných autorov obdobia metódy tzv. socialistického realizmu. Je autorom viacerých románov (Červené víno, Drevená dedina). V rokoch 1954 – 1956 vykonával funkciu predsedu Zväzu slovenských spisovateľov.
HLAVAJ, Jozef
 • HLAVAJ, Jozefstaviteľ
 • 01. 03. 1885 Liptovský Hrádok-Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 05. 03. 1970 Martin
 • V roku 1919 staviteľskú skúšku v Prahe a v Martine spolu s ďalšími blízkymi príbuznými založil v roku 1921 staviteľskú firmu Hlavaj-Palkovič-Uličný, ktorú viedol až do znárodnenia v roku 1948. Neskôr pracoval ako vedúci pracovník viacerých stavebných národných podnikov. Patril k významným stavebným odborníkom medzivojnového a povojnového obdobia.
HOLLÁ, Jolana
 • HOLLÁ, Jolana(rod. Mažáriová) herečka
 • 11. 10. 1927 Príbovce, okr. Martin - 19. 03. 2006 Martin
 • Po založení Slovenského komorného divadla v Martine v roku 1944 prijala miesto šepkárky, príležitostne sa dostala k záskokom hercov v drobných úlohách ju prijali za elévku do hereckého súboru divadla. Pôsobila v činohre Krajového divadla v Nitre, Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene a Divadla P. Jilemnického v Žiline. Neskôr sa vrátila do martinského divadla, kde začas vykonávala funkciu vedúcej umeleckého súboru.
HORÁČKOVÁ, Anna
 • HORÁČKOVÁ, Anna(rod. Turzová) ochotnícka herečka
 • 17. 05. 1902 Martin - 27. 03. 1994 Bratislava
 • Bola dcérou Gedeona Turzu a manželkou Jána Horáčka. Manželovi pomáhala viesť knižný obchod, vydavateľstvo a tlačiareň v Martine. V mladosti vystupovala ako ochotnícka herečka najmä v Slovenskom spevokole,  vytvorila 20 postáv a vynikla najmä ako tragédka. 
načítať ďalšie...