Výročie úmrtia
BENCÚROVÁ, Petronila
 • BENCÚROVÁ, Petronila(rod. Didolićová) autorka spomienkových čŕt
 • 06. 03. 1880 Selce, Chorvátsko - 07. 08. 1971 Trnava
 • V roku 1904 sa vydala za M. Kukučína,  pôsobila s ním v Južnej Amerike a po roku 1922 v Chorvátsku a na Slovensku. Pomáhala manželovi pri výkone jeho povolania a vyvíjala aj charitatívnu činnosť. 
BUOCIK, Pavol
 • BUOCIK, Pavolochotnícky divadelník
 • 03. 12. 1890 Martin - 02. 08. 1963 Martin
 • Jeho život bol spojený najmä s divadlom. V mladosti síce na javisku Slovenského spevokolu vytvoril niekoľko zaujímavých postavičiek, no venoval sa hlavne maskérstvu. Svojim maskérskym umením sa stal neodmysliteľným pomocníkom pri predstaveniach Martinčanov. Patril aj medzi signatárov Martinskej deklarácie.
DÁVID, Ján
 • DÁVID, Jánžupný úradník
 • 20. 12. 1833 Vršac, Srbsko a Čierna hora - 10. 08. 1906 Martin
 • V roku 1889 ho zvolili za pokladníka Oravskej župy a túto funkciu vykonával až do odchodu na dôchodok. V roku 1897 ho už po penzionovaní vymenovali za kastelána Turčianskej župy a v tejto funkcii pôsobil až do smrti. Mal na starosti zabezpečovanie údržby župných budov a aj župných väzňov a hajdúchov.
DOMKO, Ján Blahomír
 • DOMKO, Ján Blahomírkníhkupec a vydavateľ
 • 05. 10. 1905 Mošovce, okr. Turčianske Teplice - 26. 08. 1969 Martin
 • Venoval sa vydavateľskej činnosti a začiatkom štyridsiatych rokov vydával kultúrno-osvetovú literatúru, najmä pomocné školské texty a hudobniny. Po roku 1939 sa zapojil do protifašistického odboja, podporoval a ukrýval prenasledovaných, zúčastnil sa na príprave SNP, podporoval ho aj materiálne. 
DULOVÁ, Vilma
 • DULOVÁ, Vilma(rod. Pauliny-Tóthová) kultúrna pracovníčka
 • 06. 10. 1856 Kečkemét, Maďarsko - 02. 08. 1908 Martin
 • Po boku otca a manžela sa zapájala do národného života, v roku 1880 ju zvolili do spolkového výboru Živeny a v novembri 1883 sa zúčastnila na slávnostnom otvorení obnoveného Národného divadla v Prahe. V roku 1888 s veľkým úspechom spievala na koncerte v duetoch s českým maliarom Karlom Svobodom, ktorý v tom čase pôsobil v Martine.
EICHLER, Pavol
 • EICHLER, Pavollekár
 • 06. 02. 1917 Martin - 24. 08. 1999 Lučenec
 • Venoval sa najmä liečbe hrudných empyémov,  bronchologickej diagnostike, spirometrickým vyšetreniam a patril k priekopníkom bronchoskopických vyšetrení v celom Československu. Pracoval vo viacerých zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.
FÁBRY, Jozef
 • FÁBRY, Jozefobchodník, národný a hospodársky pracovník
 • 19. 03. 1858 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš - 07. 08. 1928 Martin
 • Zúčastnil sa na založení ďalších slovenských obchodných, finančných a priemyselných podnikov v Turci aj mimo neho, patril k spoluzakladateľom Tatrabanky, neskôr priemyselných podnikov v jej záujmovej sfére, k spoluzakladateľom martinského pivovaru a pracoval v nich v rôznych funkciách. Patril k popredným kultúrnym osobnostiam Martina, bol členom Slovenského spevokolu aj spoluzakladateľom MSS.
GALANDOVÁ, Mária
 • GALANDOVÁ, Máriakultúrna pracovníčka
 • 22. 02. 1903 Polička, Česko - 29. 08. 1999 Bratislava
 • Manželka Mikuláša Galandu. Po jeho smrti zasvätila život zachovaniu jeho umeleckého odkazu a výtvarnej pozostalosti. Uverejnila niekoľko spomienkových príspevkov na jeho život a dielo a prispela ak vybudovaniu stálej galérie v manželovom rodnom dome v Turčianskych Tepliciach v roku 1990.
HODŽA, Juraj
 • HODŽA, Jurajnárodný pracovník
 • 08. 02. 1824 Rakša, okr. Turčianske Teplice - 24. 08. 1879 Turany, okr. Martin
 • Ešte počas štúdia sa zúčastnil v roku 1844 v Liptovskom Mikuláši na zakladajúcej schôdzke Tatrína, bol členom Jednoty mládeže slovenskej a spolku miernosti. Štúrovi pomáhal pri vydávaní Slovenských národných novín a v januári 1849 vstúpil do dobrovoľníckeho vojska. 
HORÁČEK, Ján
 • HORÁČEK, Jánkníhtlačiar, kníhkupec a vydavateľ
 • 09. 05. 1894 Martin - 18. 08. 1989 Bratislava
 • Vydal celý rad pôvodných slovenských diel i významných a hodnotných prekladov cudzích autorov. Podieľal za na organizovaní odborných organizácií slovenských kníhkupcov. Od mladosti pôsobil aj v rôznych národných spolkoch. 
HORÁK, Jiří
 • HORÁK, Jiříslavista, historik a folklorista
 • 04. 12. 1884 Benešov, Česko - 14. 08. 1975 Martin
 • V roku 1945 ho vzhľadom na jeho rozhľad a vedomosti v odbore slavistiky vymenovali za československého veľvyslanca v ZSSR, po nástupe komunistického režimu sa v roku 1949 vrátil na Karlovu univerzitu a 1957 – 1964 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu pre etnografiu a folkloristiku Československej akadémie vied v Prahe. Trvalo sa zaujímal o slovenskú ľudovú kultúru a jej význam zdôraznil mnohými priekopníckymi štúdiami.
HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozár
 • HURBAN-VAJANSKÝ, Svetozárredaktor, spisovateľ, literárny kritik, právnik, ideológ a organizátor národného hnutia
 • 16. 01. 1847 Hlboké, okr. Senica - 17. 08. 1916 Martin
 • Vedúca osobnosť a ideológ slovenskej politiky a jeden z hlavných predstaviteľov konzervatívneho martinského vedenia Slovenskej národnej strany. Stal sa významným reprezentantom modernej slovenskej poézie, prózy, literárnej kritiky a esejistiky a hlavným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu.
načítať ďalšie...