Výročie úmrtia
AUGUSTÍNY, Berco
 • AUGUSTÍNY, Bercoochotnícky herec
 • 04. 03. 1873 Martin - 25. 07. 1953 Martin
 • Venoval sa ochotníckemu divadlu a v Slovenskom spevokole vytvoril v rokoch 1897 – 1926 vyše 50 postáv. Bol hercom výrazného gesta a mimiky a svojou realistickou zobrazovacou metódou sa popri bežnom komediálnom repertoári najlepšie uplatňoval v hrách domácich autorov. 
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef
 • CÍGER-HRONSKÝ, Jozefspisovateľ, redaktor, kultúrny pracovník
 • 23. 02. 1896 Zvolen - 13. 07. 1960 Luján, Argentína
 • Patrí k najvýznamnejším slovenským prozaikom 20. storočia. V roku 1932 ho zvolili do výboru MS, po odchode Š. Krčméryho sa v roku 1933 stal tajomníkom a v roku 1940 správcom. Organizoval činnosť MS na všetkých úsekoch a zaslúžil sa o jej všestranný rozvoj. Osobitne treba pripomenúť jeho zásluhy na vybudovaní moderného tlačiarenského podniku Neografie. 
DAXNER, Štefan
 • DAXNER, Štefannárodný a hospodársky pracovník
 • 08. 08. 1888 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 30. 07. 1931 Martin
 • Počas štúdia pracoval v slovenskom akademickom spolku Detvan. V októbri a novembri 1918 v Martine ako veliteľ organizoval národnú gardu, a potom ho pridelili k I. pluku slovenskej slobody do Prahy, kde pôsobil vo funkcii vojenského a politického radcu. Pracoval v Slovenskom spevokole. Propagoval rozvoj sokolského telocviku.
DOMKO, Ján
 • DOMKO, Jánobchodník
 • 29. 04. 1871 Mošovce, okr. Turčianske Teplice - 08. 07. 1935 Martin
 • Počas prvej svetovej vojny v roku 1915 narukoval do rakúsko-uhorskej armády, po čase prešiel na ruskú stranu a vstúpil do československých légií. Po návrate sa stal vedúcim obchodu s papierom, kancelárskymi potrebami a knihami podniku Tatran v Martine, vroku 1930 tento obchod odkúpil a viedol spolu so synom Jánom Blahomírom.
FÁBRY, Ján
 • FÁBRY, Jánlekár-gynekológ
 • 15. 01. 1899 Martin - 19. 07. 1979 Žilina
 • Pracoval vo viacerých lekárskych funkciách. Vo funkcii lekárskeho poradcu pôsobil pri zakladaní pôrodníckeho a gynekologického pavilónu a ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek v martinskej nemocnici a sám riadil jeho výstavbu a zariaďovanie. Vyvíjal osvetovú prednáškovú činnosť. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a SNP. 
HAĽAMOVÁ, Maša
 • HAĽAMOVÁ, Mašapoetka, spisovateľka, redaktorka
 • 28. 08. 1908 Blatnica, okr. Martin - 17. 07. 1995 Bratislava
 • Bola redaktorkou vo vydavateľstve Osveta v Martine a neskôr vo vydavateľstve Mladé letá v Bratislave. V literárnej tvorbe nadviazala na tradície symbolizmu básnickej moderny, ktoré obohatila vlastným rukopisom, a stala sa významnou predstaviteľkou slovenskej medzivojnovej poézie. Intenzívne  sa venovala tvorbe literatúry pre deti a mládež. Za celoživotné dielo jej v roku 1983 udelili titul národnej umelkyne. 
HANES, Hugo
 • HANES, Hugoverejný činiteľ
 • 06. 11. 1886 Tisovec, okr. Rimavská Sobota - 18. 07. 1945 Martin
 • Pracoval v Národopisnom odbore MS, v Kokave nad Rimavicou sa stal predsedom miestneho odboru MS, predsedom dozornej rady Úverného družstva a vedúcim funkcionárom viacerých miestnych spolkov. Prispieval do cirkevnej tlače. 
HODŽA, Andrej Slavoslav
 • HODŽA, Andrej Slavoslavnárodný a kultúrny pracovník, evanjelický farár a senior
 • 15. 09. 1819 Rakša, okr. Turčianske Teplice - 28. 07. 1888 Sučany, okr. Martin
 • Podporoval cirkevný patent z roku 1859 a významne sa zaslúžil o rozvoj školstva v senioráte. Počas štúdií v Bratislave bol zapisovateľom Ústavu reči a literatúry českoslovanskej a v roku 1844 spoluzakladateľom a stálcom spolku Tatrín.  Zúčasnil sa aj na porade o Žiadostiach slovenského národa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši, v roku 1861 bol účastníkom Memorandového zhromaždenia.
HODŽOVÁ, Klementína
 • HODŽOVÁ, Klementína(rod. Plechová) kultúrna pracovníčka
 • 28. 04. 1842 Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 01. 07. 1917 Sučany, okr. Martin
 •  Pôsobila v národnom ženskom hnutí, v roku 1869 patrila k spoluzakladateľkám Živeny, kde ju zvolili za členku výboru a v tejto funkcii pracovala dlhé roky. V roku 1864 sa prihlásila za členku MS.
HORVÁTH, Bohumil Jozef
 • HORVÁTH, Bohumil Jozefevanjelický farár
 • 11. 08. 1857 Martin - 05. 07. 1924 Turčianske Jaseno-Horné Jaseno, okr. Martin
 • Po vysvätení za evanjelického kňaza v roku 1880 sa stal kaplánom u svojho otca J. Horvátha v Martine a v roku 1888 ho zvolili za farára v Hornom Jasene. Počas štúdií v Bratislave pracoval v národnom študentskom spolku Tatran a na národnom a kultúrnom živote sa zúčastňoval i v Martine, kde pracoval najmä v Slovenskom spevokole. 
HROZIENČIK, Samuel
 • HROZIENČIK, Samueltypograf, kultúrny pracovník
 • 04. 08. 1896 Martin - 17. 07. 1975 Martin
 • V rokoch 1940 – 1964 sadzačom, neskôr korektorom v Neografii, resp. v Tlačiarňach SNP v Martine. Pracoval v odborovom hnutí martinských tlačiarov, napísal niekoľko príspevkov do odborných periodík. Venoval sa aj ochotníckemu divadlu, v Slovenskom spevokole vytvorilniekoľko postáv.
HURBAN, Bohuslav
 • HURBAN, Bohuslavštudentský pracovník, prekladateľ
 • 15. 04. 1862 Hlboké, okr. Senica - 06. 07. 1889 Martin
 • Bol jedným z mladších synov Jozefa Miloslava a Anny Hurbanovcov. Popri štúdiu východných jazykov na univerzite vo Viedni tu pôsobil v roku 1886 ako predseda slovenského akademického spolku Tatran. V štúdiu orientalistiky pokračoval na univerzitách v Prahe a v Petrohrade, kde sa stal i riadnym spolupracovníkom Izvestií, v ktorých referoval o dianí na Slovensku. Venoval sa aj prekladaniu z ruštiny a nemčiny.
načítať ďalšie...