Výročie úmrtia
ANDRÁŠIK Ján
 • ANDRÁŠIK Jánľudový básnik
 • 10. 06. 1909 Ősagárd, Maďarsko - 08. 10. 1999 Maňa, okr. Nové Zámky
 • V mladosti rozširoval medzi krajanmi v Maďarsku slovenskú literatúru. V roku 1926 začal písať slovenské umelecky nenáročné verše, ktoré v rokoch 1946 – 1948 publikoval v novinách. Vyjadroval v nich vzťah k materinskej reči, propagoval návrat Slovákov z Maďarska a spracoval aj politické témy.
BIČ, Oldřich
 • BIČ, Oldřichpedagóg
 • 06. 08. 1908 Daskabát, Česko - 13. 10. 1981 Martin
 • V rokoch 1955 – 1967 vykonával funkciu riaditeľa Obchodnej akadémie, ktorá sa medzi tým zmenila na Strednú ekonomickú školu. Podieľal sa na formovaní viacerých generácií ekonomických pracovníkov, organizoval záujmovú činnosť študentov, najmä šport, vybudoval moderné jazykové laboratórium, zabezpečil zriadenie elokovaných tried a nemalé úsilie venoval prestavbe a modernizácii školskej budovy.
BODICKÁ, Marta
 • BODICKÁ, Marta(rod. Búľovská) módna návrhárka, ochotnícka herečka
 • 29. 09. 1874 Martin - 25. 10. 1955 Martin
 • Vo Viedni sa vyučila za krajčírku, potom pracovala v Martine, no v roku 1904 odišla do USA. Tam pracovala v New Yorku, Bostone, Pittsburghu, Philadelphii, no najdlhšie v poprednom módnom salóne v New Yorku. Vypracovala sa na vyhľadávanú návrhárku modelov dámskych šiat. V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu a v Slovenskom spevokole v Martine. Už pred rokom 1918 bola členkou Živeny. 
BÚĽOVSKÝ, Miloslav
 • BÚĽOVSKÝ, Miloslavškolský inšpektor
 • 25. 10. 1869 Belá-Dulice, okr. Martin - 29. 10. 1945 Martin
 • Po vzniku Československej republiky sa v roku 1919 stal školským inšpektorom v Piešťanoch, neskôr v Hlohovci a od roku 1932 žil na odpočinku v Martine. Od mladosti sa zapájal do národného hnutia. Na svojich pôsobiskách organizoval ochotnícke divadlo, pracoval v obecnej i mestskej správe a v školských radách.
ČATLOŠ, Ferdinand
 • ČATLOŠ, Ferdinandgenerál, minister
 • 07. 10. 1895 Liptovský Hrádok-Liptovský Peter, okr. Liptovský Mikuláš - 16. 10. 1972 Martin
 • V roku 1939 prešiel v hodnosti generála I. triedy do slovenskej armády, stal sa ministrom národnej obrany Slovenskej republiky a ústrednou postavou vojenského diania na Slovensku. Nikdy však neprijal ideológiu a filozofiu národného socializmu a usiloval sa armádu chrániť pred politickými tlakmi.
ČONKA, Pavol
 • ČONKA, Pavolhudobník
 • 25. 01. 1841 Stará Halič, okr. Lučenec - 28. 10. 1913 Martin
 • Zbieral slovenské ľudové piesne, ktoré jeho súbor interpretoval. V roku 1889 celá Čonkova skupina koncertovala v národných krojoch na výstave slovenských výšiviek v Prahe. Bol veľmi dobrým huslistom a žiakom mikulášskeho cigánskeho virtuóza Jozefa Piťu.
DOLINSKÁ, Eva
 • DOLINSKÁ, Eva(rod. Šikurová) redaktorka
 • 11. 09. 1949 Martin - 22. 10. 1992 Martin
 • Pracovala v MS, bola redaktorkou odborného časopisu Čitateľ a neskôr aj časopisu Knižnice a informácie. V týchto funkciách sa podieľala na budovaní a rozvoji ľudových knižníc po celom Slovensku. Publikovala desiatky článkov a príspevkov pre knihovníkov a v časopise Čitateľ viedla recenznú rubriku.
ĎUROVČÍK, Štefan
 • ĎUROVČÍK, Štefanbibliograf a informatik
 • 13. 01. 1936 Palín, okr. Michalovce - 08. 10. 1986 Martin
 • Od roku 1959 pracoval v MS v Martine, kde viedol aj Bibliografický odbor, v roku 1968 ho vymenovali do funkcie vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Pracoval vo funkcii vedúceho výskumného pracovníka v Slovenskej národnej knižnici. Venoval sa otázkam súbežnej národnej bibliografie a jej automatizácie a elektronizácie integrovaného knižničného systému.
GALLO, Belo
 • GALLO, Beloochotnícky divadelník
 • 18. 06. 1901 Kláštor pod Znievom, okr. Martin - 23. 10. 1979 Martin
 • Pôsobil vo viacerých ochotníckych krúžkoch, najmä v Slovenskom spevokole, na javisku ktorého v rokoch 1928 – 1948 vytvoril okolo 50 postáv. Vynikal ako pohotový a rutinovaný herec s výrazným gestom a mimikou. Povahové vlastnosti ho predurčili na veseloherné a komediálne postavy, no uplatnil sa aj vo vážnych úlohách. 
GERALDINI, Koloman Kolomi
 • GERALDINI, Koloman Kolomibásnik, prekladateľ, redaktor
 • 24. 10. 1908 Terchová, okr. Žilina - 27. 10. 1994 Miramar, Argentína
 • Počas štúdia v Bratislave sa dostal do okruhu tvorivého intelektuálneho katolíckeho prostredia, nadviazal kontakty s viacerými politikmi a venoval sa literárnej a publicistickej činnosti. V Martine redigoval časopis Slniečko, knižnú edíciu Nová kniha a patril k najbližším spolupracovníkom J. Cígera Hronského. 
GERYK, Ľudovít
 • GERYK, Ľudovítosvetový a školský pracovník, zberateľ ľudových piesní
 • 05. 08. 1860 Trnava - 17. 10. 1950 Martin
 • Na svojich pôsobiskách pracoval ako nadšený národný buditeľ a osvetový pracovník. V Záriečí dirigoval spevokol a zbieral ľudové piesne, ktoré uverejnil v 2 zväzku zbierky Slovenské spevy (1890). Národopisné články uverejňoval v Národnom denníku a príležitostné básne pod pseudonymom Jaroslavín v Dennici.
GOLDPERGEROVÁ, Ema
 • GOLDPERGEROVÁ, Emaetnografka a múzejníčka
 • 05. 03. 1853 Ľuboreč, okr. Lučenec - 28. 10. 1917 Martin
 • Bola príslušníčkou úzkej vrstvy vzdelaných národovkýň a venovala sa najmä zberateľskej práci v oblasti etnografie. Zbierala ľudový odev, textil, výšivky. Bola funkcionárkou Živeny, ktorá ju v roku 1906 poverila opaterou svojich národopisných zbierok. Bola prvou kustódkou MSS.
načítať ďalšie...