Výročie narodenia
AGIČ, Mikuláš
 • AGIČ, Mikuláš(pôvodne Nikolaj Agjić) – bibliofil, filológ, hotelier
 • 10. 02. 1881 Otočac, Chorvátsko - 07. 06. 1938 Martin
 • V rokoch 1923 – 1924 v Martine vybudoval hotel Slovan, ktorý sa stal významným kultúrnym a spoločenským centrom mesta. Bol známym podporovateľom literatúry a výtvarného umenia, zozbieral rozsiahlu knižnicu obsahujúcu okolo stotisíc zväzkov, ktorú neskôr prevzala MS. Venoval sa jazykovede. Bol aj mecénom chudobných študentov. 
BANÍK, Anton Augustín
 • BANÍK, Anton Augustínkultúrny historik, filológ, knihovník a archivár
 • 26. 02. 1900 Valaská, okr. Brezno - 29. 12. 1978 Martin
 • Od roku 1928 pracoval v knižnici a v archíve Krajinského úradu v Bratislave, neskôr v Spolku Svätého Vojtecha v Trnave a v roku 1938 nastúpil na miesto knihovníka do MS v Martine. Tu sa zaslúžil sa o navrátenie pôvodných zbierok MS z Maďarska a okrem Slovenskej národnej knižnice aj o budovanie Literárneho archívu a Literárneho múzea. 
BELIČKA, Ján
 • BELIČKA, Jánnárodný pracovník
 • 19. 02. 1826 Martin - 11. 03. 1901 Martin
 • Patril k národne zmýšľajúcim Martinčanom, v roku 1848 vstúpil do národnej gardy a neskôr bol dlhé roky členom mestského úradu (boženík). V tejto funkcii v roku 1861 podpísal pozvanie národovcov na národné zhromaždenie do Martina. Bol členom MS a viacerých ďalších inštitúcií.
BÖHM, Emanuel Teodor
 • BÖHM, Emanuel Teodornárodný a politický pracovník
 • 01. 02. 1909 Martin-Priekopa - 24. 12. 1990 New York, NY, USA
 • Bojoval za práva slovenskej menšiny na maďarskom území, v roku 1941 sa stal spoluzakladateľom a prvým predsedom Strany slovenskej národnej jednoty, redaktorom jej týždenníka a neskôr denníka Slovenská jednota a aj jej knižného vydavateľstva. Ako poslanca Demokratickej strany ho zvolili za podpredsedu Národného zhromaždenia a povereníka zdravotníctva. 
BOHÚŇOVÁ, Etela
 • BOHÚŇOVÁ, Etelakultúrna a krajanská pracovníčka
 • 12. 02. 1874 Oroszlány, Maďarsko - 18. 04. 1956 Ružomberok
 • Vyučená dámska krajčírka, sa po príchode do Martina zapojila do národného a kultúrneho života. Bola nadanou ochotníckou herečkou a v rokoch 1888 – 1901 vytvorila v Slovenskom spevokole vyše štyroch desiatok postáv. Nechýbala medzi zakladajúcimi členkami Živeny. V USA sa od začiatku zapájala do krajanského života.
BÚĽOVSKÝ, Samuel
 • BÚĽOVSKÝ, Samuelnárodný pracovník, remeselník
 • 28. 02. 1840 Belá-Dulice, okr. Martin - 02. 09. 1923 Martin
 • Zapojil sa do spolkového a národného života, v roku 1870 patril k spoluzakladateľom Meštiansko-remeselníckeho spolku a od roku 1876 Priemyselného spolku, v ktorom až do smrti vykonával rôzne funkcie. Bol spoluzakladateľom a členom výboru Slovenského spevokolu, zakladajúcim členom Dobrovoľného hasičského zboru.
ČEČOTKA, Jozef
 • ČEČOTKA, Jozef(Cžecžotka, Josef) národný pracovník, obchodník
 • 28. 02. 1830 Horní Žukov, okr. Karviná, Česko - 06. 04. 1879 Martin
 • Zžil sa s domácim slovenským prostredím, zapájal sa do národného hnutia, prihlásil sa za zakladateľa a člena patronátu martinského slovenského evanjelického gymnázia i za člena MS. V roku 1867 ho zvolili za člena a pokladníka mestskej rady a neskôr sa ako virilista stal členom obecného zastupiteľstva.
CÍGER-HRONSKÝ, Jozef
 • CÍGER-HRONSKÝ, Jozefspisovateľ, redaktor, kultúrny pracovník
 • 23. 02. 1896 Zvolen - 13. 07. 1960 Luján, Argentína
 • Patrí k najvýznamnejším slovenským prozaikom 20. storočia. V roku 1932 ho zvolili do výboru MS, po odchode Š. Krčméryho sa v roku 1933 stal tajomníkom a v roku 1940 správcom. Organizoval činnosť MS na všetkých úsekoch a zaslúžil sa o jej všestranný rozvoj. Osobitne treba pripomenúť jeho zásluhy na vybudovaní moderného tlačiarenského podniku Neografie. 
ČULEN, Konštantín
 • ČULEN, Konštantínhistorik, publicista, politik
 • 26. 02. 1904 Brodské, okr. Skalica - 07. 04. 1964 New York, NY, USA
 • Od mladosti spolupracoval s MS, stal sa členom jej výboru i Historického odboru a v rokoch 1935 – 1936 bol členom matičnej delegácie v USA, ktorá okrem iných úloh zbierala archívny a dokumentárny materiál o živote krajanov v USA. Pracoval aj vo výbore Slovenskej národnej knižnice, Spolku svätého Vojtecha a po roku 1945 v Slovenskej národnej rade v zahraničí.
DUDÁŠ, Andrej
 • DUDÁŠ, Andrejochotnícky herec
 • 21. 02. 1896 Veličná, okr. Dolný Kubí - 05. 11. 1973 Sučany, okr. Martin
 • Už v Dolnom Kubíne sa venoval ochotníckemu divadlu, a do ochotníckeho diania sa zapojil aj po príchode do Martina. Pôsobil v Slovenskom spevokole. Jeho doménou sa stali najmä úlohy starých sedliakov a postavy drobných figúrok. V menších úlohách vystupoval aj v Slovenskom komornom divadle.
EICHLER, Pavol
 • EICHLER, Pavollekár
 • 06. 02. 1917 Martin - 24. 08. 1999 Lučenec
 • Venoval sa najmä liečbe hrudných empyémov,  bronchologickej diagnostike, spirometrickým vyšetreniam a patril k priekopníkom bronchoskopických vyšetrení v celom Československu. Pracoval vo viacerých zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.
GALANDA, Vladimír
 • GALANDA, Vladimírlekár-pediater, univerzitný profesor
 • 11. 02. 1914 Stará Pazova, Srbsko a Čierna Hora - 03. 02. 1994 Martin
 • Bol skúseným klinikom, výborným diagnostikom a venoval sa aj vedeckej práci. Publikoval množstvo príspevkov v odbornej tlači, bol autorom a spoluautorom viacerých odborných i zdravotnícko-osvetových publikácií, medzi nimi vysokoškolských a stredoškolských učebníc, z ktorých viaceré mali priekopnícky charakter, a vyvíjal aj bohatú prednáškovú činnosť.
načítať ďalšie...