Výročie narodenia
BENKA, Martin
 • BENKA, Martinakademický maliar
 • 21. 09. 1888 Kostolište, okr. Malacky - 28. 06. 1971 Malacky
 • Predstavuje zakladateľskú osobnosť slovenského výtvarného prejavu v maľbe i v kresbe. Jeho celoživotné dielo tvorí obrovské množstvo obrazov, ilustrácií, štúdií a skíc. Maľoval slovenský kroj a v jeho postavách sa zrkadlili charakterové vlastnosti jednoduchého slovenského človeka. Vytvoril moderný, pritom celkom svojský monumentálny maliarsky štýl. 
BODICKÁ, Marta
 • BODICKÁ, Marta(rod. Búľovská) módna návrhárka, ochotnícka herečka
 • 29. 09. 1874 Martin - 25. 10. 1955 Martin
 • Vo Viedni sa vyučila za krajčírku, potom pracovala v Martine, no v roku 1904 odišla do USA. Tam pracovala v New Yorku, Bostone, Pittsburghu, Philadelphii, no najdlhšie v poprednom módnom salóne v New Yorku. Vypracovala sa na vyhľadávanú návrhárku modelov dámskych šiat. V mladosti sa venovala ochotníckemu divadlu a v Slovenskom spevokole v Martine. Už pred rokom 1918 bola členkou Živeny. 
BODICKÝ, Metod
 • BODICKÝ, Metodochotnícky divadelník
 • 28. 09. 1864 Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš - 21. 02. 1901 Opava, Česko
 • Bol horlivým ochotníckym divadelníkom, prvé herecké skúsenosti získal v rokoch 1879 – 1891 v rodisku, neskôr ich obohatil vo Viedni a uplatnil najmä v martinskom Slovenskom spevokole. Tu vystúpil v 14 hrách, prekladal divadelné hry a pomáhal A. Halašovi v režisérskej práci.
BRXA, Michal
 • BRXA, Michalnárodný pracovník, remeselník
 • 28. 09. 1860 Turany, okr. Martin - 24. 12. 1920 Martin
 • Od roku 1900 pôsobil v Martine a stal sa členom tunajšieho Priemyselného spolku. Po prvej svetovej vojne sa stal predsedom miestnej organizácie Československej živnostnícko-obchodníckej strany stredostavovskej. Bol členom MSS a v roku 1918 patril k signatárom Martinskej deklarácie.
BURANSKÝ, Július
 • BURANSKÝ, Júliuslekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor
 • 08. 09. 1930 Černík, okr. Nové Zámky - 29. 11. 1990 Vysoké Tatry - Nový Smokovec, okr. Poprad
 • Patril k významným budovateľom martinskej lekárskej fakulty. Publikoval okolo 150 prác, predniesol množstvo prednášok na vedeckých podujatiach a pracoval na riešení vedeckovýskumných úloh štátneho a rezortného plánu. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských skrípt a učebníc.
DOLINSKÁ, Eva
 • DOLINSKÁ, Eva(rod. Šikurová) redaktorka
 • 11. 09. 1949 Martin - 22. 10. 1992 Martin
 • Pracovala v MS, bola redaktorkou odborného časopisu Čitateľ a neskôr aj časopisu Knižnice a informácie. V týchto funkciách sa podieľala na budovaní a rozvoji ľudových knižníc po celom Slovensku. Publikovala desiatky článkov a príspevkov pre knihovníkov a v časopise Čitateľ viedla recenznú rubriku.
FRAŇO, Ján
 • FRAŇO, Jánverejný činiteľ
 • 30. 09. 1876 Kozelník, okr. Banská Štiavnica - 23. 02. 1963 Martin
 • Po roku 1918 pracoval v Československej sociálno-demokratickej strane robotníckej. Za túto stranu ho v Martine zvolili do obecného zastupiteľského zboru, v roku 1922 za zástupcu starostu a v rokoch 1926 - 1938 pôsobil vo funkcii starostu na čele mesta. Zaslúžil sa o rozvoj Martina. Zapojil sa do protifašistického odboja a SNP.
FRKÁŇ, Ján
 • FRKÁŇ, Jánučiteľ nevidiacich
 • 15. 09. 1919 Ratkovo, okr. Martin - 03. 04. 1984 Martin
 • Stal sa jedným z prvých kvalifikovaných nevidiacich učiteľov hudby na Slovensku. Hlavnou oblasťou jeho záujmu a práce sa stal detský spevácky zbor Dúha, ktorý na škole založil v školskom roku 1945/46 a stal sa jeho dirigentom. Spolupracoval s rozhlasom a televíziou a venoval sa aj tvorbe učebníc hudobnej výchovy pre nevidiacich.
GAŠPARÍK, Michal
 • GAŠPARÍK, Michalučiteľ, národný pracovník
 • 18. 09. 1864 Leštiny, okr. Dolný Kubín - 14. 01. 1940 Martin-Priekopa
 • Popri učiteľskej práci vyvíjal rozsiahlu národnobuditeľskú a osvetovú činnosť, za ktorú ho prenasledovali. V Priekope potravné družstvo ako prvé v Turci a stál na jeho čele 25 rokov. Osobitne sa venoval dobrovoľnému hasičskému hnutiu. Písal krátke poučné poviedky, publikoval aj niekoľko kratších a didaktických básní.
HALAŠA, Andrej
 • HALAŠA, Andrejnárodný a kultúrny pracovník, právnik
 • 17. 09. 1852 Dolný Kubín-Záskalie - 04. 04. 1913 Martin
 • V Martine sa zapojil do národnej kultúrnej a verejnej práce s takou usilovnosťou, že si získal prívlastok „národný mravec“. Jeho láskou bolo predovšetkým ochotnícke divadlo a stal sa hlavným organizátorom, od roku 1877 tajomníkom Slovenského spevokolu. Zostavoval divadelný repertoár, ktorý obohatil mnohými vlastnými prekladmi, najmä z českej, poľskej, ruskej a nemeckej dramatickej literatúry. 
HODŽA, Andrej Slavoslav
 • HODŽA, Andrej Slavoslavnárodný a kultúrny pracovník, evanjelický farár a senior
 • 15. 09. 1819 Rakša, okr. Turčianske Teplice - 28. 07. 1888 Sučany, okr. Martin
 • Podporoval cirkevný patent z roku 1859 a významne sa zaslúžil o rozvoj školstva v senioráte. Počas štúdií v Bratislave bol zapisovateľom Ústavu reči a literatúry českoslovanskej a v roku 1844 spoluzakladateľom a stálcom spolku Tatrín.  Zúčasnil sa aj na porade o Žiadostiach slovenského národa v máji 1848 v Liptovskom Mikuláši, v roku 1861 bol účastníkom Memorandového zhromaždenia.
HOLIČKA, Ľudovít
 • HOLIČKA, Ľudovítodbojár, notár
 • 14. 09. 1905 Šintava, okr. Galanta - 12. 04. 1945 pri Nimnici, okr. Púchov
 • Pôsobil na Obvodnom notárskom úrade v Malom Čepčíne. Po roku 1938 podporoval odbojovú činnosť, obchádzal plnenie rôznych povinností a nariadení a prenasledovaným občanom vydával falošné legitimácie. Po vypuknutí SNP sa stal členom Revolučného ONV v Martine.
načítať ďalšie...