BANÍK, Anton Augustín kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár
BANÍK, Anton Augustín

BANÍK, Anton Augustín

kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár

Narodený26. 02. 1900 - Valaská, okr. Brezno
Zomrel29. 12. 1978 - Martin

Od roku 1928 pracoval v knižnici a v archíve Krajinského úradu v Bratislave, neskôr v Spolku Svätého Vojtecha v Trnave a v roku 1938 nastúpil na miesto knihovníka do MS v Martine. Tu sa zaslúžil sa o navrátenie pôvodných zbierok MS z Maďarska a okrem Slovenskej národnej knižnice aj o budovanie Literárneho archívu a Literárneho múzea. 

Po maturite na gymnáziu vo Vacove sa zapísal na polytechniku v Budapešti a po roku 1920 pokračoval v štúdiu na technike v Brne. Už v roku 1923 na seba upozornil rozsiahlou publikovanou štúdiou Slovenská reč a jej zovnútorný a vnútorný vývoj a v tomto roku na radu J. Škultétyho prešiel študovať históriu, filológiu a filozofiu do Bratislavy. Štúdium ukončil v roku 1934, v roku 1940 získal doktorát, 1943 hodnosť docenta a 1956 kandidáta vied. Od roku 1928 pracoval v knižnici a v archíve Krajinského úradu v Bratislave, neskôr v Spolku Svätého Vojtecha v Trnave a v roku 1938 nastúpil na miesto knihovníka do MS v Martine. Tu postupne vykonával viaceré vedúce funkcie, zaslúžil sa o navrátenie pôvodných zbierok MS z Maďarska a okrem Slovenskej národnej knižnice aj o budovanie Literárneho archívu a Literárneho múzea. Pôsobil v mnohých celoslovenských odborných orgánoch a spolkoch. V roku 1932 bol spoluautorom návrhu na úpravu pravidiel slovenského pravopisu. Objaviteľský charakter mali jeho práce o diele J. B. Magina, v ktorých podal podrobný rozbor prvej národnej obrany Slovákov. V ďalších štúdiách založených na pramennom výskume prinášal syntetický pohľad na národný vývin a nové údaje o významných osobnostiach, zdôrazňoval myšlienku kontinuity slovenských národných dejín a odmietal čechoslovakizmus i extrémny nacionalizmus. Zhromaždil bohatú knižnicu s mnohými inkunábulami, ktorú venoval MS. Od študentských čias udržiaval kontakt s maďarským hudobným skladateľom B. Bartókom.

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (16)
prep-loader