CHMEL, Ladislav lekár-dermatovenerológ, univerzitný profesor
CHMEL, Ladislav

CHMEL, Ladislav

lekár-dermatovenerológ, univerzitný profesor

Narodený02. 03. 1915 - Timişoara, Rumunsko
Zomrel30. 03. 1981 - Bratislava

urna uložená v Martine

Publikoval vedecké práce a zúčastnil sa na rozvoji dermatovenerológie a mykopatológie. Výsledkom bolo množstvo vedeckých prác, z nich viaceré prioritné v medzinárodnom meradle. Jeho celoživotné dielo ocenili niekoľkými štátnymi vyznamenaniami a viaceré i zahraničné odborné lekárske spoločnosti mu udelili čestné členstvo.

Bol vnukom Františka Švehlu. Študoval na gymnáziu v Martine, neskôr medicínu v Prahe, kde v roku 1939 dosiahol titul MUDr. Stal sa sekundárnym lekárom v martinskej nemocnici a od roku 1941 na kožnej klinike v Bratislave. Od roku 1951 viedol Dermatovenerologickú katedru Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, od roku 1957 Dermatovenerologickú kliniku a Výskumné mykologické laboratórium Fakultnej nemocnice, od roku 1965 Kabinet lekárskej mykológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v roku 1959 ho vymenovali za univerzitného profesora. Zaslúžil sa aj o rozvoj dermatovenerologickej katedry v Martine a takúto katedru viedol aj na inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave. Od roku 1943 publikoval vedecké práce a zúčastnil sa na rozvoji dermatovenerológie a mykopatológie. Výsledkom bolo množstvo vedeckých prác, z nich viaceré prioritné v medzinárodnom meradle. V roku 1963 dosiahol hodnosť doktora lekárskych vied a v nasledujúcom roku sa stal členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied. Na základe odbornej a vedeckej práce ho vymenovali za člena vedeckého kolégia SAV pre biologicko-lekárske vedy, predsedu celoštátnej komisie pre obhajoby kandidátskych a dizertačných prác a bol aj členom a funkcionárom ďalších orgánov. Významne sa podieľal na organizátorskej práci v odborných lekárskych spoločnostiach, dlhé roky vykonával funkciu predsedu Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a Slovenskej mykopatologickej spoločnosti. Bol predsedom redakčnej rady časopisu Československá dermatovenerologie a členom redakčných rád ďalších domácich o zahraničných odborných časopisov. Jeho celoživotné dielo ocenili niekoľkými štátnymi vyznamenaniami a viaceré i zahraničné odborné lekárske spoločnosti mu udelili čestné členstvo.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (5)
  • Rovnaké zameranie, profesia (42)
prep-loader