CHLÁDECKÝ, František veterinár, odbojár
CHLÁDECKÝ, František

CHLÁDECKÝ, František

veterinár, odbojár

Narodený17. 10. 1914 - Žilina
Zomrel19. 03. 2006 - Martin
V rokoch 1941 – 1945 absolvoval vojenskú službu, zúčastnil sa SNP a zúčastnil sa bojov na Horehroní, kde viedol frontovú veterinárnu ošetrovňu v Šumiaci, a napokon sa stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru, s ktorým sa pokračoval až do Prahy. Po vojne sa zaslúžil o diagnostiku a tlmenie nebezpečných nákaz zvierat.
Študoval na gymnáziu a po maturite v roku 1933 pracoval ako korešpondent v MS v Martine. V rokoch 1935 – 1939 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole zverolekárskej v Brne a po zatvorení českých vysokých škôl štúdium ukončil v roku 1940 v Záhrebe. Diplom si nostrifikoval v roku 1947 na Vysokej škole zverolekárskej v Brne, kde ho promovali na doktora veterinárnej medicíny. Po ukončení štúdia pracoval krátko na župnom úrade v Prešove, potom v Modre. V rokoch 1941 – 1945 absolvoval vojenskú službu, zúčastnil sa SNP a zúčastnil sa bojov na Horehroní, kde viedol frontovú veterinárnu ošetrovňu v Šumiaci, a napokon sa stal príslušníkom 1. československého armádneho zboru, s ktorým sa pokračoval až do Prahy. V rokoch 1945 – 1956 bol okresným, potom obvodným zverolekárom a napokon do roku 1978 okresným veterinárom, veterinárnym genetikom a dietetikom na Okresnom veterinárnom zariadení v Martine. Vo výskumnej činnosti sa venoval najmä problematike chovu oviec a bol aj členom celoslovenskej komisie pre chov oviec. Po vojne sa zaslúžil o diagnostiku a tlmenie nebezpečných nákaz zvierat a postupne sa vypracoval na uznávaného odborníka v oblasti chorôb oviec, poruchách plodnosti kráv a vo veterinárnej dietetike. Okrem toho organizoval výkonnostné skúšky plemenných kobýl a dostihy. Prednášal na rôznych seminároch a odborných podujatiach a uverejnil okolo 60 odborných príspevkov. 
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (24)
prep-loader