BURANSKÝ, Július lekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor
BURANSKÝ, Július

BURANSKÝ, Július

lekár, mikrobiológ a imunológ, univerzitný profesor

Narodený08. 09. 1930 - Černík, okr. Nové Zámky
Zomrel29. 11. 1990 - Vysoké Tatry - Nový Smokovec, okr. Poprad

pochovaný v Martine

Patril k významným budovateľom martinskej lekárskej fakulty. Publikoval okolo 150 prác, predniesol množstvo prednášok na vedeckých podujatiach a pracoval na riešení vedeckovýskumných úloh štátneho a rezortného plánu. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských skrípt a učebníc.

Študoval na gymnáziu v Šuranoch a v Nových Zámkoch, medicínu na Univerzite Komenského v Bratislave. Po promócii v roku 1955 sa stal asistentom na Katedru lekárskej mikrobiológie a imunológie Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní externej ašpirantúry v roku 1966 obhájil na Hygienickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu a vymenovali ho za vedúceho Ústavu mikrobiológie a imunológie na lekárskej fakulte v Martine, v roku 1968 sa habilitoval na docenta, v roku 1969 sa stal vedúcim Katedry mikrobiológie, epidemiológie, hygieny a sociálneho lekárstva martinskej lekárskej fakulty a po jej rozdelení v roku 1975 vedúcim Katedry mikrobiológie a epidemiológie. V roku 1987 dosiahol hodnosť doktora lekárskych vied a o rok ho vymenovali za univerzitného profesora pre odbor mikrobiológie. Patril k významným budovateľom martinskej lekárskej fakulty. Prvé vedecké práce zamerané na výskum streptokokových ochorení a reumatickej horúčky publikoval v roku 1960, neskôr záujem rozšíril aj na štúdium obranných vlastností dýchacieho systému a publikoval okolo 150 prác, predniesol množstvo prednášok na vedeckých podujatiach a pracoval na riešení vedeckovýskumných úloh štátneho a rezortného plánu. Bol autorom a spoluautorom niekoľkých vysokoškolských skrípt, spoluautorom učebnice Mikrobiológia pre asistentov hygienickej služby (1980) a zostavovateľom zborníka Pokroky v imunológii. V roku 1979 ho poverili funkciou vedúceho generálneho sekretára II. kongresu československých imunológov s medzinárodnou účasťou v Martine. 

  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (42)
prep-loader