HLAVAJOVÁ, Nadežda (rod. Pulcová) športovkyňa, učiteľka