HEJNÝ, Vít učiteľ, kultúrny pracovník
HEJNÝ, Vít

HEJNÝ, Vít

učiteľ, kultúrny pracovník

Narodený06. 06. 1904 - Litovel, Česko
Zomrel26. 05. 1977 - Martin

V roku 1929prišiel učiť na obchodnú akadémiu do Martina. Stal sa jedným z jej najvýznamnejších budovateľov a značné úsilie venoval organizovaniu mimoškolskej činnosti žiakov. Po roku 1938 ich vychovával v demokratickom a protifašistickom duchu. Zapojil sa do protifašistického odboja. Osobitne blízky vzťah mal k divadlu, kde spolupracoval s manželkou a venoval sa najmä divadelnej réžii. 

Bol rodákom z Hanej a aj gymnázium absolvoval v Litovli. Začal učiť na ľudovej škole v Bouzove, ale v roku 1924 zložil maturitu na učiteľskom ústave v Přerove a v štúdiu pokračoval na Vysokej škole obchodnej v Prahe. Po jej absolvovaní a jednoročnej povinnej podnikovej praxi prišiel v roku 1929 učiť na obchodnú akadémiu do Martina. Stal sa jedným z jej najvýznamnejších budovateľov a značné úsilie venoval organizovaniu mimoškolskej činnosti žiakov. Po roku 1938 ich vychovával v demokratickom a protifašistickom duchu, za čo ho už v roku príslušníci Hlinkovej gardy zatkli a vysťahovali na Moravu. Neskôr mu dovolili vrátiť sa, no v roku 1942 ho preložili na obchodnú akadémiu do Nitry. Zapojil sa do protifašistického odboja a v hodnosti dôstojníka 1. československého armádneho zboru do SNP. Po potlačení povstania, kým sa ukrýval v horách, ho prepustili zo školských služieb a v neprítomnosti odsúdili na trest smrti. Za účasť v odboji ho po skončení vojny vyznamenali Radom SNP 2. triedy. V roku 1945 prešiel pracovať na Ministerstvo školstva a osvety do Prahy, ale v roku 1948 sa vrátil do Martina, kde opäť pôsobil na obchodnej akadémii neskôr premenovanej na Strednú ekonomickú školu. Popri pedagogickej práci, v ktorej zavádzal nové metódy a učil žiakov logicky myslieť, sa venoval intenzívnej prednáškovej činnosti určenej hlavne profesorom a rodičom, v ktorej sa zameriaval najmä na psychológiu a psychologické problémy vyučovania matematiky. Osobitne blízky vzťah mal k divadlu, kde spolupracoval s manželkou a venoval sa najmä divadelnej réžii. Pôsobil v Slovenskom spevokole, v ochotníckych krúžkoch Sokola, Slovenskej remeselníckej a obchodníckej jednoty, miestneho odboru Živeny a po roku 1945 spolupracoval s viacerými ochotníckymi súbormi v okolí Martina. Mnohé predstavenia naštudoval aj so študentskými krúžkami. Spolu s bratom Ladislavom napísal hru Pochopilas?! (1931) a prispieval do časopisov Umelecké slovo, Ľudová tvorivosť a Javisko. Prispel aj do pamätnice martinskej strednej ekonomickej školy Kto dbá o roľu (1969). 

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (95)
prep-loader