ĎUROVČÍK, Štefan bibliograf a informatik
ĎUROVČÍK, Štefan

ĎUROVČÍK, Štefan

bibliograf a informatik

Narodený13. 01. 1936 - Palín, okr. Michalovce
Zomrel08. 10. 1986 - Martin
Od roku 1959 pracoval v MS v Martine, kde viedol aj Bibliografický odbor, v roku 1968 ho vymenovali do funkcie vedeckého tajomníka Matice slovenskej. Pracoval vo funkcii vedúceho výskumného pracovníka v Slovenskej národnej knižnici. Venoval sa otázkam súbežnej národnej bibliografie a jej automatizácie a elektronizácie integrovaného knižničného systému.
Pochádzal z rodiny roľníka, ktorý dlhé roky pracoval v amerických baniach. Po maturite na jedenásťročnej strednej škole v Michalovciach študoval knihovníctvo a slovenčinu na bratislavskej univerzite. V roku 1968 získal doktorát filozofie. Od roku 1959 pracoval v MS v Martine, kde bol redaktorom knihovníckeho časopisu Čitateľ, v rokoch 1965 – 1968 viedol Bibliografický odbor, v roku 1968 ho vymenovali do funkcie vedeckého tajomníka Matice slovenskej, po roku 1971 v dôsledku „normalizačných zmien“ pôsobil ako radový pracovník v Bibliografickom oddelení, neskôr v Oddelení mechanizácie a automatizácie a nakoniec vo funkcii vedúceho výskumného pracovníka v Slovenskej národnej knižnici. Vo výskumnej činnosti sa podieľal na riešení úloh štátneho plánu výskumu a rezortných výskumných úloh. Venoval sa otázkam súbežnej národnej bibliografie a jej automatizácie, elektronizácie integrovaného knižničného systému, problémom postavenia a úloh okresných knižníc v knižničnom informačnom systéme regiónu a viedol ústavné úlohy MS zamerané na automatizáciu jej činností. Vydal viac odborných publikácií a bol autorom mnohých odborných štúdií a článkov.
  • Náhrobník (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (4)
prep-loader