CHORVÁTH, Július právnik a ekonóm
CHORVÁTH, Július

CHORVÁTH, Július

právnik a ekonóm

Narodený22. 05. 1906 - Rakša-Nedozor, okr. Turčianske Teplice
Zomrel26. 05. 1991 - Bratislava

pochovaný v Martine

Bol bankovým úradníkom aj vedúcim pobočky Štátnej banky československej v Martine. Pôsobil ako odborník v oblasti ekonómie vo viacerých významných funkciách. Od roku 1956 sa natrvalo upísal školstvu kde pôsobil v rôznych funkciách na viacerých fakultách.

Študoval na meštianke a na obchodnej akadémii v Martine, po maturite v roku 1925 pracoval  v  Legiobanke a neskôr na ministerstve financií v Prahe, kde pokračoval v štúdiu na právnickej fakulte Karlovej univerzity. Od roku 1934 bol opäť bankovým úradníkom, v rokoch 1937 – 43 advokátskym koncipientom a od roku 1945 riaditeľom Zväzu roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave. Aktívne sa zapojil do protifašistického odboja a po vypuknutí SNP sa stal vedúcim legislatívy pri Predsedníctve SNR a predsedom vojenského súdu v Banskej Bystrici, neskôr pracovníkom SNR v Košiciach a v Bratislave. Od roku 1948 sa vo funkciách prvého námestníka povereníka financií, člena hospodárskej komisie pri ústrednom výbore KSS a experta finančnej komisie pri predsedníctve vlády podieľal na socialistickej prestavbe československej finančnej a úverovej sústavy. Niekoľko rokov viedol pobočku Štátnej banky československej v Martine a od roku 1956 sa natrvalo upísal školstvu. Stal sa odborným asistentom a vedúcim subkatedry politickej ekonómie na Vysokej škole pedagogickej, od roku 1959 zástupcom vedúceho katedry politickej ekonómie na Filozofickej fakulte a od roku 1968 vedúcim katedry hospodárskeho práva a úsekových ekonomík na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo vedeckej práci sa zameriaval na otázky štátneho rozpočtu, finančnej vedy a finančného práva. V roku 1960 sa habilitoval na docenta, v roku 1965 sa stal univerzitným profesorom a v roku 1977 mu udelili doktorát právnych vied. Bol autorom a spoluautorom monografií Základy rozpočtového práva (1984) a Zmluvy v hospodárskej praxi (1986), mnohých štúdií, učebných textov, učebníc a redaktorom odborných zborníkov a časopisov. Od roku 1971 sa vo funkcii predsedu Slovenskej a podpredsedu Československej ekonomickej spoločnosti podieľal na rozvoji ekonomickej vedy. Jeho dielo a účasť v odboji boli ocenené viacerými vysokými vyznamenaniami.

  • Náhrobník (1)
  • Rodinné prepojenie (1)
  • Rovnaké zameranie, profesia (22)
prep-loader